ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Verkiezing van De Beste Tester 2019. De verkiezing wordt georganiseerd door Praegus BV gevestigd te Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59482745 (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

Definities

  1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
  2. Stemmer: de natuurlijke persoon met Nederlandse nationaliteit, die een andere persoon nomineert en/of een stem uitbrengt.
  3. Genomineerde: de natuurlijke persoon met Nederlandse nationaliteit, die door een stemmer genomineerd wordt.
  4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.
  5. Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de internetsite www.debestetester.nl.
  6. Prijswinnaar: de genomineerde en de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een Prijs wint.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

Deelname en stemmen is gratis

Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers.

De prijzen

Door mee te doen aan deze verkiezing als stemmer of genomineerde, maak je kans op de volgende prijzen:

  1. Prijs voor de winnaar van de verkiezing: Een VR bril voor de Sony PlayStation 4 + VR Worlds + PS4 camera t.w.v. maximaal €500,-
  2. Prijs voor een stemmer: Een drone t.w.v. €200,-

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen

Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, maak je kans op de prijzen. De stemmer en genomineerde garanderen dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de verkiezingsdeelname correct, up-to-date en volledig zijn. Iedere deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing als genomineerde is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie of een van de partners van de verkiezing.

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.

Nominaties

Nominaties kunnen worden ingediend via de internetsite. De genomineerde geeft zelf in een bevestigingsmail aan of hij/zij mee wil doen aan de verkiezing. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

Stemprocedure

Een stemmer mag 5 personen nomineren. Na de selectie door de vakjury mag er op de Top 5 personen gestemd worden, waarbij een stemmer 1 x mag stemmen. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres danwel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. Deze emailverificatie wordt alleen toegepast bij de nominatieronde. De stemronde gaat op basis van opgeven van naam in combinatie met een gelimiteerd aantal stemmen per ip-adres.

Daarnaast is de verkiezing met name op de beroepsgroep IT georiënteerd. Dit houdt in dat stemmen uit familiare of sociale omgeving een lagere weging krijgen dan stemmen uit zakelijke omgeving (verhouding 1:2). De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Tijdens de stemprocedure wordt aan genomineerden de mogelijkheid geboden om vrijwillig bekendheid omtrent de verkiezing te delen via diverse mediakanalen. Dit is op eigen initiatief van de genomineerde.

De genomineerden en stemmers zijn verplicht, ook in geval van eerder gegeven toestemming, de organisatie ten alle tijden te informeren, indien uitschrijving van de verkiezing gewenst is. Hiervoor kunt u de contactpagina op de internetsite gebruiken en in het opmerkingenveld aangeven dat u uitgeschreven wenst te worden.

De prijzen en de prijswinnaars

De prijswinnaars krijgen automatisch bericht per e-mail en worden op de internetsite gepubliceerd. Prijswinnaars moeten zich binnen een maand na bekendmaking melden bij de organisatie om de prijzen in ontvangst te nemen. De prijzen kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen zoals weergegeven op de internetsite, De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en niet in te wisselen voor geld. De prijs vervalt indien de prijswinnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt bij de organisatie of indien de prijswinnaar overlijdt.

Aansprakelijkheid

De organisatie, partners en de vakjury kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een nominatie of stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

De organisatie, haar partners en de vakjury kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Intellectueel

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Privacybeleid

Door akkoord te gaan met ons Privacybeleid geeft u ons toestemming de informatie die u op de website invult te verwerken. Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Om mee te kunnen doen aan de verkiezing is het voor de organisatie essentieel uw naam en e-mailadres te ontvangen voor communicatie omtrent de verkiezing. De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. Door deelname aan de verkiezing gaat u akkoord met het opslaan van de gegevens door de organisatie ten behoeve van de verkiezing. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor marketingdoeleinden omtrent deze verkiezing. Als u akkoord gaat voor deelname aan de verkiezing, slaan wij uw naam en e-mailadres op voor de jury en de organisatie. Deze gegevens gebruiken om met u te kunnen communiceren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Door het nomineren, uitbrengen van een stem en deelname als genomineerde verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto’s van de Award uitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken. Daarnaast behoudt de organisatie zich het recht voor uw contactgegevens te bewaren ten behoeve van eventuele toekomstige communicatie.

Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doorgeven via info@debestetester.nl.

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Linkedin en Youtube. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening (in de breedste zin des woords) van de verkiezing De Beste Tester.

Cookie-verklaring

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van onze website geen cookies ontvangt.

De opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor zover met behulp van cookies al persoonsgegevens kunnen worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van ons Privacybeleid en deze cookieverklaring. We gebruiken alleen webstatistieken cookies. Uitleg wat deze doen, staat hieronder:

Webstatistieken cookies: vastleggen van informatie over hoe vaak bezoekers onze website gebruiken en hoe lang. Deze gegevens worden via een beveiligde SSL verbinding naar de server gestuurd die het op een beveiligde database opslaat.

Bij een bezoek aan onze website gaat u er mee akkoord dat wij cookies op uw apparaat plaatsen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacystatement of cookie-verklaring, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@debestetester.nl

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via info@debestetester.nl of via het contactformulier op www.debestetester.nl.